Reiki

Reiki is een eeuwenoude Japanse behandelmethode,een mooie, bijzondere manier om te helen, zowel op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied en betekent kracht van de zon. Het was dan ook niet moeilijk om een naam te bedenken voor mijn praktijk…

Reiki is voor iedereen!

Mijn dochter Annouk heeft dat ook aangegeven in het logo dat zij ontworpen heeft.

Het kruis: een universeel symbool dat staat voor reiniging en bevrijding van negatieve energie.

Het Dharmawiel (in het kruis): heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin, met de acht spaken die staan voor het achtvoudige pad naar verlichting in het Boedhisme. De cirkel in het wiel staat voor perfectie.

Yin en Yang: waarvan de oorspronkelijke betekenis is: de schaduwzijde van de heuvel en de zonzijde van de heuvel, polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en yang zijn twee tegengestelde of aanvullende kosmische energieën, zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter. De cirkel symboliseert de heelheid en de oneindigheid.

De Zon: de zon is de brenger van het licht, de schepper van kleur, de drager van warmte. De bron van ons aardse bestaan is de zon.

Aan het begin van de 19de eeuw heeft Dokter Mikao Usui, een japanse predikant  Reiki herontdekt. Hij vond een manier om jezelf en andere mensen te kunnen behandelen.

Mikao Usui       (1865-1926)

mikaousui

Bij een behandeling zorgt de Reiki voor het goed doorstromen van de energie in het lichaam. Bovendien heft de energie blokkades op en geeft een algehele ontspanning.

Een Reiki behandeling kan verlichting en ondersteuning geven bij onder andere

* Algemene lichamelijke klachten

*  Lichamelijke (pijn)klachten bij (chronische) ziekten (bij voorbeeld ziekte van Parkinson, Rheuma, Multiple Sclerose)

*  Epilepsie

*  Migraine

* Stress op allerlei niveau

* Huidaandoeningen

*  Burnout

*  Angsten

*  Bij chemotherapie en bestralings- behandelingen: ( vlak voor en liefst een halve tot een hele dag na de behandeling in het ziekenhuis) Reiki is een goede methode om de uiterst zware bijwerkingen van chemotherapie-behandelingen tegen te gaan en de belasting van lichaam en geest te verminderen.

*  Naast palliatieve-en terminale zorg

*  Tijdens herstelperiode van operatie of letsel

*   Oververmoeidheid

*  Slaapproblemen

*  Overgangsklachten

*  Menstruatieklachten

*  Tijdens zwangerschap

*  Huilbaby’s

* Hyperactieve kinderen

* En vele andere

We doen onszelf nog weleens tekort omdat het in de westerse wereld niet echt gangbaar is om naar ons eigen lichaam ‘te luisteren’. Ons lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen maar, ook als u geen klachten heeft en u uzelf graag een uurtje ontspanning gunt, bent u natuurlijk van harte welkom!

Ik behandel door middel van opleggen van mijn handen en daarom kunt u uw kleding aanhouden omdat de energie door alle materialen heengaat.

Welkom,

Namasté,

Karin

cropped-blog-rodin884.jpg

Foto: Museum Rodin/Parijs

Noot: Reiki is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg, het kan een mooie ondersteuning zijn en gaat goed samen met andere vormen van therapie en medicijngebruik.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

English

Reiki

Reiki is an ancient Japanese method of treatment, which works physically, mentally, emotionally and spiritually. It means  power of the sun. Therefore, It was not difficult to think of a name for my practice …

Reiki is for everyone!

My daughter Annouk explanes it in the logo that she designed:

The cross: a universal symbol that stands for cleansing negative energy and liberation.

The Dharma Wheel (in the cross): refers to the path of human well-being in the broadest sense, with the eight spokes represent the eightfold path to enlightenment in Buddhism. The circle in the wheel stands for perfection.

Yin and Yang: whose original meaning is the shadow side of the hill and the sunny side of the hill, polarity, balance and harmony. Yin and yang are  two opposing or complementary cosmic energies, such as day and night, light and dark, summer and winter. The circle symbolizes the wholeness and infinity.

Sun: The sun is the bringer of light, the creator of color, the carrier of heat. The source of our earthly existence is the sun.
At the beginning of the 19th century Dr. Mikao Usui, a Japanese preacher rediscovered Reiki. He developed a method to treat  yourself and other people .

Mikao Usui (1865-1926)

mikaousui

A Reiki treatment ensures the proper flow of energy in the body. Moreover it removes the energy blockages and gives an overall feeling of relaxation and wellbeing

A Reiki treatment can provide relief and support  from

* General physical symptoms

* Physical (pain) complaints (chronic) diseases (eg Parkinson’s disease, Rheumatology, Multiple Sclerosis)

*  Epilepsy

*  Migraine

* Stress at all levels

* Burnout

* Fears

* According to chemotherapy and radiation treatments. (just before and up to a half or a full day after hospital treatment) Reiki is a good method to the extremely harsh side effects of chemotherapy treatments to combat and burden of body and mind reduce.

* In addition to palliative and terminal care

* During recovery period from surgery or injury

* Exhaustion

* Sleeping problems

* Menopausal complaints

* Menstruation problems

* During pregnancy

* colicky babies

* Hyperactive children

But even if you have no symptoms and you would just like to treat yourself to an hour of sheer relexation, you are of course very welcome!

The treatment is administered by laying on hands.  Because the flow of energy is not affected by clothing, you remain fully clothed during the procedure

Welcome,

Namaste,

Karin

cropped-blog-rodin884.jpg

Photo: Museum Rodin/ Paris

Note: Reiki is not a substitute for traditional  health care, it can be a nice addition and goes well with other forms of therapy and medication.

Advertentie